SHIMAP:Shimanami Kaido Tourist Information

 

Tourist Spot "Bridge"


Shimanami Kaidoしまなみ海道

 • Shin-Onomiti Bridge and OnomitioBridge
  Shin-Onomichi Bridge/Onomichi Bridge
  新尾道大橋/尾道大橋
 • Shin-Onomiti Bridge and OnomitioBridge
  Shin-Onomichi Bridge/Onomichi Bridge
  (Illuminated )
  新尾道大橋/尾道大橋(ライトアップ)
 • Innoshima Bridge
  Innoshima Bridge
  因島大橋
 • Ikuchi Bridge
  Ikuchi Bridge
  生口橋
 • Tatara Bridge
  Tatara Bridge
  多々羅大橋
 • Tatara Bridge
  Tatara Bridge (Sunset)
  多々羅大橋(夕景)
 • Omishima Bridge
  Omishima Bridge
  大三島橋
 • Hakata-Oshima Bridge
  Hakata-Oshima Bridge
  伯方・大島大橋
 • Kurushima Kaikyo Bridge
  Kurushima Kaikyo Bridge
  来島海峡大橋
 • Kurushima Kaikyo Bridge
  Kurushima Kaikyo Bridge
  (Illuminated )
  来島海峡大橋(ライトアップ)

Page Top